مشخصات محصول

TYPE 1104C-44TAG1
STANDBY - KW 71
STANDBY - KVA 89
PRIME - KW 64
PRIME - KVA 80
نوع موتور موتور دیزل پرکینز
بالا