پنج شنبه, 12 مرداد 1396 ساعت 05:07

C3750 D5e

نوشته شده توسط

اطلاعات تکميلي

 • مشخصات محصول

 • برند موتور CUMMINS POWER
 • تیپ موتور QSK95-G4
 • ژنراتور STAMFORD -LVSI804X
 • PRIME - KW 2680
 • PRIME - KVA 3350
 • STANDBY -KW 3000
 • STANDBY -KVA 3750
 • سرتیتر 2

 • محصول کوپله فابریک کامینز پاور
 • سرتیتر 3

 • سرتیتر 4

پنج شنبه, 12 مرداد 1396 ساعت 05:05

C3750 D5

نوشته شده توسط

اطلاعات تکميلي

 • مشخصات محصول

 • برند موتور CUMMINS POWER
 • تیپ موتور QSK95-G4
 • ژنراتور STAMFORD -LVSI804X
 • PRIME - KW 2680
 • PRIME - KVA 3350
 • STANDBY -KW 3000
 • STANDBY -KVA 3750
 • سرتیتر 2

 • محصول کوپله فابریک کامینز پاور
 • سرتیتر 3

 • سرتیتر 4

پنج شنبه, 12 مرداد 1396 ساعت 05:03

C3500 D5e

نوشته شده توسط

اطلاعات تکميلي

 • مشخصات محصول

 • برند موتور CUMMINS POWER
 • تیپ موتور QSK95-G10/G5
 • ژنراتور STAMFORD -LVSI804W
 • PRIME - KW 2500
 • PRIME - KVA 3125
 • STANDBY -KW 2800
 • STANDBY -KVA 3500
 • سرتیتر 2

 • محصول کوپله فابریک کامینز پاور
 • سرتیتر 3

 • سرتیتر 4

چهارشنبه, 11 مرداد 1396 ساعت 10:35

C3500 D5

نوشته شده توسط

اطلاعات تکميلي

 • مشخصات محصول

 • برند موتور CUMMINS POWER
 • تیپ موتور QSK95-G4
 • ژنراتور STAMFORD -LVSI804W
 • PRIME - KW 2500
 • PRIME - KVA 3125
 • STANDBY -KW 2800
 • STANDBY -KVA 3500
 • سرتیتر 2

 • محصول کوپله فابریک کامینز پاور
 • سرتیتر 3

 • سرتیتر 4

چهارشنبه, 11 مرداد 1396 ساعت 10:32

C3000 D5e

نوشته شده توسط

اطلاعات تکميلي

 • مشخصات محصول

 • برند موتور CUMMINS POWER
 • تیپ موتور QSK78-G15/G16
 • ژنراتور STAMFORD -MVSI804S
 • PRIME - KW 2200
 • PRIME - KVA 2750
 • STANDBY -KW 2400
 • STANDBY -KVA 3000
 • سرتیتر 2

 • محصول کوپله فابریک کامینز پاور
 • سرتیتر 3

 • سرتیتر 4

چهارشنبه, 11 مرداد 1396 ساعت 10:30

C3000 D5

نوشته شده توسط

اطلاعات تکميلي

 • مشخصات محصول

 • برند موتور CUMMINS POWER
 • تیپ موتور QSK78-G9
 • ژنراتور STAMFORD -MVSI804R
 • PRIME - KW 2200
 • PRIME - KVA 2750
 • STANDBY -KW 2400
 • STANDBY -KVA 3000
 • سرتیتر 2

 • محصول کوپله فابریک کامینز پاور
 • سرتیتر 3

 • سرتیتر 4

چهارشنبه, 11 مرداد 1396 ساعت 10:28

C2750 D5e

نوشته شده توسط

اطلاعات تکميلي

 • مشخصات محصول

 • برند موتور CUMMINS POWER
 • تیپ موتور QSK78-G15/G16
 • ژنراتور STAMFORD -MVSI804R
 • PRIME - KW 2000
 • PRIME - KVA 2500
 • STANDBY -KW 2200
 • STANDBY -KVA 2750
 • سرتیتر 2

 • محصول کوپله فابریک کامینز پاور
 • سرتیتر 3

 • سرتیتر 4

چهارشنبه, 11 مرداد 1396 ساعت 10:23

C2750 D5

نوشته شده توسط

اطلاعات تکميلي

 • مشخصات محصول

 • برند موتور CUMMINS POWER
 • تیپ موتور QSK78-G9
 • ژنراتور STAMFORD -MVSI804R
 • PRIME - KW 2000
 • PRIME - KVA 2500
 • STANDBY -KW 2200
 • STANDBY -KVA 2750
 • سرتیتر 2

 • محصول کوپله فابریک کامینز پاور
 • سرتیتر 3

 • سرتیتر 4

چهارشنبه, 11 مرداد 1396 ساعت 10:22

C2750 D5B

نوشته شده توسط

اطلاعات تکميلي

 • مشخصات محصول

 • برند موتور CUMMINS POWER
 • تیپ موتور QSK60-G22
 • ژنراتور STAMFORD -LVSI804X
 • PRIME - KW 2000
 • PRIME - KVA 2500
 • STANDBY -KW 2200
 • STANDBY -KVA 2750
 • سرتیتر 2

 • محصول کوپله فابریک کامینز پاور
 • سرتیتر 3

 • سرتیتر 4

چهارشنبه, 11 مرداد 1396 ساعت 10:18

2500DQKAJ

نوشته شده توسط

اطلاعات تکميلي

 • مشخصات محصول

 • برند موتور CUMMINS POWER
 • تیپ موتور QSK60-G18
 • ژنراتور STAMFORD -LVSI804S
 • PRIME - KW 1600
 • PRIME - KVA 2000
 • STANDBY -KW 2000
 • STANDBY -KVA 2500
 • سرتیتر 2

 • محصول کوپله فابریک کامینز پاور
 • سرتیتر 3

 • سرتیتر 4

صفحه8 از35
بالا