دوشنبه, 09 مرداد 1396 ساعت 05:28

C1100 D5

نوشته شده توسط

اطلاعات تکميلي

 • مشخصات محصول

 • برند موتور CUMMINS POWER
 • تیپ موتور QST30-4
 • ژنراتور STAMFORD -HCI6k
 • PRIME - KW 800
 • PRIME - KVA 1000
 • STANDBY -KW 888
 • STANDBY -KVA 1110
 • سرتیتر 2

 • محصول کوپله فابریک کامینز پاور
 • سرتیتر 3

 • سرتیتر 4

یکشنبه, 08 مرداد 1396 ساعت 11:28

C1000 D5

نوشته شده توسط

اطلاعات تکميلي

 • مشخصات محصول

 • برند موتور CUMMINS POWER
 • تیپ موتور QST30-G3
 • ژنراتور STAMFORD -HCI6J
 • PRIME - KW 751
 • PRIME - KVA 939
 • STANDBY -KW 833
 • STANDBY -KVA 1041
 • سرتیتر 2

 • محصول کوپله فابریک کامینز پاور
 • سرتیتر 3

 • سرتیتر 4

یکشنبه, 08 مرداد 1396 ساعت 11:27

C900 D5

نوشته شده توسط

اطلاعات تکميلي

 • مشخصات محصول

 • برند موتور CUMMINS POWER
 • تیپ موتور QSK23-G3
 • ژنراتور STAMFORD -HCI6H
 • PRIME - KW 656
 • PRIME - KVA 820
 • STANDBY -KW 720
 • STANDBY -KVA 900
 • سرتیتر 2

 • محصول کوپله فابریک کامینز پاور
 • سرتیتر 3

 • سرتیتر 4

یکشنبه, 08 مرداد 1396 ساعت 11:26

C825 D5

نوشته شده توسط

اطلاعات تکميلي

 • مشخصات محصول

 • برند موتور CUMMINS POWER
 • تیپ موتور QSK23-G3
 • ژنراتور STAMFORD -HCI6G
 • PRIME - KW 600
 • PRIME - KVA 750
 • STANDBY -KW 660
 • STANDBY -KVA 825
 • سرتیتر 2

 • محصول کوپله فابریک کامینز پاور
 • سرتیتر 3

 • سرتیتر 4

یکشنبه, 08 مرداد 1396 ساعت 11:24

C825 D5A

نوشته شده توسط

اطلاعات تکميلي

 • مشخصات محصول

 • برند موتور CUMMINS POWER
 • تیپ موتور VTA28-G6
 • ژنراتور STAMFORD -HCI6G
 • PRIME - KW 600
 • PRIME - KVA 750
 • STANDBY -KW 660
 • STANDBY -KVA 825
 • سرتیتر 2

 • محصول کوپله فابریک کامینز پاور
 • سرتیتر 3

 • سرتیتر 4

شنبه, 07 مرداد 1396 ساعت 05:18

C700 D5

نوشته شده توسط

اطلاعات تکميلي

 • مشخصات محصول

 • برند موتور CUMMINS POWER
 • تیپ موتور VTA28-G5
 • ژنراتور STAMFORD -HCI555F
 • PRIME - KW 512
 • PRIME - KVA 640
 • STANDBY -KW 565
 • STANDBY -KVA 706
 • سرتیتر 2

 • محصول کوپله فابریک کامینز پاور
 • سرتیتر 3

 • سرتیتر 4

شنبه, 07 مرداد 1396 ساعت 05:17

C550 D5e

نوشته شده توسط

اطلاعات تکميلي

 • مشخصات محصول

 • برند موتور CUMMINS POWER
 • تیپ موتور QSX15G8
 • ژنراتور STAMFORD -HCI555D
 • PRIME - KW 400
 • PRIME - KVA 500
 • STANDBY -KW 440
 • STANDBY -KVA 550
 • سرتیتر 2

 • محصول کوپله فابریک کامینز پاور
 • سرتیتر 3

 • سرتیتر 4

شنبه, 07 مرداد 1396 ساعت 05:16

C500 D5e

نوشته شده توسط

اطلاعات تکميلي

 • مشخصات محصول

 • برند موتور CUMMINS POWER
 • تیپ موتور QSX15G8
 • ژنراتور STAMFORD -HCI555C
 • PRIME - KW 364
 • PRIME - KVA 455
 • STANDBY -KW 400
 • STANDBY -KVA 500
 • سرتیتر 2

 • محصول کوپله فابریک کامینز پاور
 • سرتیتر 3

 • سرتیتر 4

شنبه, 07 مرداد 1396 ساعت 05:15

C450 D5e

نوشته شده توسط

اطلاعات تکميلي

 • مشخصات محصول

 • برند موتور CUMMINS POWER
 • تیپ موتور QSX15G8
 • ژنراتور STAMFORD -HCI555C
 • PRIME - KW 327
 • PRIME - KVA 409
 • STANDBY -KW 360
 • STANDBY -KVA 450
 • سرتیتر 2

 • محصول کوپله فابریک کامینز پاور
 • سرتیتر 3

 • سرتیتر 4

شنبه, 07 مرداد 1396 ساعت 05:13

C400 D5e

نوشته شده توسط

اطلاعات تکميلي

 • مشخصات محصول

 • برند موتور CUMMINS POWER
 • تیپ موتور QSX15G8
 • ژنراتور STAMFORD -HCI444F
 • PRIME - KW 291
 • PRIME - KVA 364
 • STANDBY -KW 320
 • STANDBY -KVA 400
 • سرتیتر 2

 • محصول کوپله فابریک کامینز پاور
 • سرتیتر 3

 • سرتیتر 4

صفحه10 از35
بالا