سه شنبه, 10 مرداد 1396 ساعت 12:32

C2000 D5e

نوشته شده توسط

اطلاعات تکميلي

 • مشخصات محصول

 • برند موتور CUMMINS POWER
 • تیپ موتور QSK60-GS3
 • ژنراتور STAMFORD -P1734F
 • PRIME - KW 1460
 • PRIME - KVA 1825
 • STANDBY -KW 1600
 • STANDBY -KVA 2000
 • سرتیتر 2

 • محصول کوپله فابریک کامینز پاور
 • سرتیتر 3

 • سرتیتر 4

سه شنبه, 10 مرداد 1396 ساعت 12:28

C1760 D5e

نوشته شده توسط

اطلاعات تکميلي

 • مشخصات محصول

 • برند موتور CUMMINS POWER
 • تیپ موتور QSK60-GS3
 • ژنراتور STAMFORD -P1734D
 • PRIME - KW 1280
 • PRIME - KVA 1600
 • STANDBY -KW 1408
 • STANDBY -KVA 1760
 • سرتیتر 2

 • محصول کوپله فابریک کامینز پاور
 • سرتیتر 3

 • سرتیتر 4

سه شنبه, 10 مرداد 1396 ساعت 12:25

c1805 DQGAM

نوشته شده توسط

اطلاعات تکميلي

 • مشخصات محصول

 • برند موتور CUMMINS POWER
 • تیپ موتور QSK50-G7
 • ژنراتور STAMFORD -P1734F
 • PRIME - KW 1320
 • PRIME - KVA 1650
 • STANDBY -KW 1460
 • STANDBY -KVA 1825
 • سرتیتر 2

 • محصول کوپله فابریک کامینز پاور
 • سرتیتر 3

 • سرتیتر 4

دوشنبه, 09 مرداد 1396 ساعت 06:06

c1700 DQGAJ

نوشته شده توسط

اطلاعات تکميلي

 • مشخصات محصول

 • برند موتور CUMMINS POWER
 • تیپ موتور QSK50-G4
 • ژنراتور STAMFORD -P1734F
 • PRIME - KW 1232
 • PRIME - KVA 1540
 • STANDBY -KW 1360
 • STANDBY -KVA 1700
 • سرتیتر 2

 • محصول کوپله فابریک کامینز پاور
 • سرتیتر 3

 • سرتیتر 4

دوشنبه, 09 مرداد 1396 ساعت 05:49

c1700 DQGAG

نوشته شده توسط

اطلاعات تکميلي

 • مشخصات محصول

 • برند موتور CUMMINS POWER
 • تیپ موتور QSK50-G4
 • ژنراتور STAMFORD -P1734D
 • PRIME - KW 1232
 • PRIME - KVA 1540
 • STANDBY -KW 1360
 • STANDBY -KVA 1700
 • سرتیتر 2

 • محصول کوپله فابریک کامینز پاور
 • سرتیتر 3

 • سرتیتر 4

دوشنبه, 09 مرداد 1396 ساعت 05:45

c1540 DQGAK

نوشته شده توسط

اطلاعات تکميلي

 • مشخصات محصول

 • برند موتور CUMMINS POWER
 • تیپ موتور QSK50-G4
 • ژنراتور STAMFORD -P1734D
 • PRIME - KW 1120
 • PRIME - KVA 1400
 • STANDBY -KW 1232
 • STANDBY -KVA 1540
 • سرتیتر 2

 • محصول کوپله فابریک کامینز پاور
 • سرتیتر 3

 • سرتیتر 4

دوشنبه, 09 مرداد 1396 ساعت 05:44

c1540 DQGAH

نوشته شده توسط

اطلاعات تکميلي

 • مشخصات محصول

 • برند موتور CUMMINS POWER
 • تیپ موتور QSK50-G4
 • ژنراتور STAMFORD -P1734D
 • PRIME - KW 1120
 • PRIME - KVA 1400
 • STANDBY -KW 1232
 • STANDBY -KVA 1540
 • سرتیتر 2

 • محصول کوپله فابریک کامینز پاور
 • سرتیتر 3

 • سرتیتر 4

دوشنبه, 09 مرداد 1396 ساعت 05:39

c1400 DQGAN

نوشته شده توسط

اطلاعات تکميلي

 • مشخصات محصول

 • برند موتور CUMMINS POWER
 • تیپ موتور QSK50-G4
 • ژنراتور STAMFORD -P1734B
 • PRIME - KW 1020
 • PRIME - KVA 1275
 • STANDBY -KW 1120
 • STANDBY -KVA 1400
 • سرتیتر 2

 • محصول کوپله فابریک کامینز پاور
 • سرتیتر 3

 • سرتیتر 4

دوشنبه, 09 مرداد 1396 ساعت 05:37

C1675 D5A

نوشته شده توسط

اطلاعات تکميلي

 • مشخصات محصول

 • برند موتور CUMMINS POWER
 • تیپ موتور KTA50-GS8
 • ژنراتور STAMFORD -P1734D
 • PRIME - KW 1200
 • PRIME - KVA 1500
 • STANDBY -KW 1340
 • STANDBY -KVA 1675
 • سرتیتر 2

 • محصول کوپله فابریک کامینز پاور
 • سرتیتر 3

 • سرتیتر 4

دوشنبه, 09 مرداد 1396 ساعت 05:36

C1675 D5

نوشته شده توسط

اطلاعات تکميلي

 • مشخصات محصول

 • برند موتور CUMMINS POWER
 • تیپ موتور KTA50-G8
 • ژنراتور STAMFORD -P1734D
 • PRIME - KW 1120
 • PRIME - KVA 1400
 • STANDBY -KW 1340
 • STANDBY -KVA 1675
 • سرتیتر 2

 • محصول کوپله فابریک کامینز پاور
 • سرتیتر 3

 • سرتیتر 4

صفحه9 از35
بالا