PRAMAC شرکا جدید خود را معرفی کرد :

PRAMAC شرکا جدید خود را معرفی کرد

PRAMACبه عنوان بخشی از گسترش خود در بریتانیا اعلام می کند که با پنج شرکت تولید کننده برق در بریتانیا در حال حاضر به عنوان شرکای استراتژیک برای ارتقاء و تسهیل نصب ژنراتورهای صنعتی در سراسر انگلستان همکاری می کند.

شرکت های Dieselec Thistle Group و Regency Power و YLEM Energy و Power Electrics و The Generator Companyهمگی با Pramac شریک می شوند که مرکز و تخصص منطقه ای برای بخش تولید برق و گاز صنعتی را ایجاد کنند.

محدوده صنعتی Industrial Pramac شامل چندین مدل است که گزینه های جایگزین سوخت فسیلی را برای ژنراتورهای ایستاده و سیار در بازار صنعتی ارائه می دهند.

در طول این سال محدوده دیزل ژنراتور 200 KVAتا 500 KVAنیز از امکانات اضافی بهره مند خواهد شد که شامل مجموعه سوخت های گاز طبیعی غنی، طول عمر طولانی تر و یک راه حل سوخت سبز تر را با کاهش انتشار گازهایمضر می باشد.

دیو کری، مدیر فروش صنعتی و بازرگانی انگلیس، گفت: ما خوشحال هستیم که با شرکایمان برای ایجاد محدوده و ارائه مقاومت بیشتر و گزینه های جایگزین سوخت، کار کنیم. شرکای ما سطوح استثنایی از طراحی را برای نصب، خدمات کامل و تست فراهم می کنند.

هر یک از شرکای بر روی قلمروهای اصلی انگلستان تمرکز خواهند کرد که شامل گروه Dieselec Thistle Group در اسکاتلند و شمال انگلستان و شرکت YLEM Energy در شمال شرق و غرب انگلستان و همچنین شمال ولز است.

شرکت Regency Power که در شرق انگلستان قرار دارد و شرکت Power Electrics در جنوب غربی انگلستان و جنوب ولز تمرکز خواهد کرد، در حالی که شرکت Generator Company به دنبال روندهایی از محدوده در سراسر جنوب شرق است.

بالا