در حال به روز رسانی محصولات این مجموعه هستیم برای اطاعات بیشتر و دریافت کاتالوگ تماس بگیرید...

تصویر مدل موتور تیپ موتور ژنراتور PRIME STANDBY دانلود
KW KVA KW KVA
C500 D5e CUMMINS POWER QSX15G8 STAMFORD -HCI555C 364 455 400 500
C550 D5e CUMMINS POWER QSX15G8 STAMFORD -HCI555D 400 500 440 550
C700 D5 CUMMINS POWER VTA28-G5 STAMFORD -HCI555F 512 640 565 706
C825 D5A CUMMINS POWER VTA28-G6 STAMFORD -HCI6G 600 750 660 825
C825 D5 CUMMINS POWER QSK23-G3 STAMFORD -HCI6G 600 750 660 825
C900 D5 CUMMINS POWER QSK23-G3 STAMFORD -HCI6H 656 820 720 900
C1000 D5 CUMMINS POWER QST30-G3 STAMFORD -HCI6J 751 939 833 1041
C1100 D5 CUMMINS POWER QST30-4 STAMFORD -HCI6k 800 1000 888 1110
C1000 D5B CUMMINS POWER KTA38-G14 STAMFORD -HCI6k 720 900 800 1000
C1100 D5B CUMMINS POWER KTA38-G14 STAMFORD -HCI6k 823 1029 906 1132
C1250 D5A CUMMINS POWER KTA38-G9 STAMFORD -P1734A 900 1125 1000 1250
C1400 D5 CUMMINS POWER KTA50-G3 STAMFORD -P1734B 1000 1250 1120 1400
C1675 D5 CUMMINS POWER KTA50-G8 STAMFORD -P1734D 1120 1400 1340 1675
C1675 D5A CUMMINS POWER KTA50-GS8 STAMFORD -P1734D 1200 1500 1340 1675
c1400 DQGAN CUMMINS POWER QSK50-G4 STAMFORD -P1734B 1020 1275 1120 1400
c1540 DQGAH CUMMINS POWER QSK50-G4 STAMFORD -P1734D 1120 1400 1232 1540
c1540 DQGAK CUMMINS POWER QSK50-G4 STAMFORD -P1734D 1120 1400 1232 1540
c1700 DQGAG CUMMINS POWER QSK50-G4 STAMFORD -P1734D 1232 1540 1360 1700
c1700 DQGAJ CUMMINS POWER QSK50-G4 STAMFORD -P1734F 1232 1540 1360 1700
c1805 DQGAM CUMMINS POWER QSK50-G7 STAMFORD -P1734F 1320 1650 1460 1825
C1760 D5e CUMMINS POWER QSK60-GS3 STAMFORD -P1734D 1280 1600 1408 1760
C2000 D5e CUMMINS POWER QSK60-GS3 STAMFORD -P1734F 1460 1825 1600 2000
C2000 D5 CUMMINS POWER QSK60-G3 STAMFORD -P1734F 1500 1875 1650 2063
C2250 D5 CUMMINS POWER QSK60-G4 STAMFORD -P1734G 1600 2000 1800 2250
C2500 D5A CUMMINS POWER QSK60-G8 STAMFORD -LVSI804R 1800 2250 2000 2500
صفحه2 از2
بالا

شرکت بازرگانی پیشرو موتور پارسیان

پارسیان دیزل