در حال به روز رسانی محصولات این مجموعه هستیم برای اطاعات بیشتر و دریافت کاتالوگ تماس بگیرید...

تصویر مدل موتور تیپ موتور ژنراتور PRIME STANDBY دانلود
KW KVA KW KVA
AC 55 CUMMINS S3.8-G6 Mecc Alte - ECP 32-1M/4 B 40 50 44 55 دانلود کاتالوگ
AC 66 CUMMINS S3,8-G7 Mecc Alte - ECO 32-2L/4 48 60 52.8 66 دانلود کاتالوگ
AC 110 CUMMINS 6BTA 5,9-G5 Mecc Alte - ECP34 - 2S/4 80 100 88 110 دانلود کاتالوگ
AC 150 CUMMINS 6BTAA5,9G6 Mecc Alte - ECP34 1L/4 108 135 120 150 AC_150.pdf
AC 170 CUMMINS 6BTAA5,9G7 Mecc Alte - ECP34 3L/4 124 155 136 170 دانلود کاتالوگ
AC 350 CUMMINS QSL9-G5 Mecc Alte - ECO38-3LN 240 300 280 350 دانلود کاتالوگ
AC 400 CUMMINS NTA 855 G4 Mecc Alte - ECO 40-1S 288 360 320 400 دانلود کاتالوگ
AC 500 CUMMINS QSX 15 G6 Mecc Alte - ECO 40-3S 264 455 400 500 AC_500.pdf
AC 550 CUMMINS QSX 15 G8 Mecc Alte - ECO 40-3S 400 500 440 550 دانلود کاتالوگ
AC 700 CUMMINS VTA 28 G5 Mecc Alte - ECO 40-2L 510 638 560 700 دانلود کاتالوگ
AC 825 CUMMINS VTA 28 G6 Mecc Alte - ECO40-VL/4 528 660 660 825 دانلود کاتالوگ
AC 880 CUMMINS QSK 23 G3 Mecc Alte - ECO 43-1SN/4 640 800 704 880 دانلود کاتالوگ
AC 1100 CUMMINS QST 30 G4 Mecc Alte - ECO 43-1LN/4 800 1000 880 1100 دانلود کاتالوگ
AC 1100K CUMMINS KTA 38 G5 Mecc Alte -ECO 43-1LN/4 800 1000 880 1100 دانلود کاتالوگ
AC 1410 CUMMINS KTA 50 G3 Mecc Alte -ECO 43-2LN/4 1024 1280 1128 1410 دانلود کاتالوگ
AC 1650 CUMMINS KTA 50 G8 Mecc Alte -ECO46 1S/4 1120 1400 1320 1650 دانلود کاتالوگ
AC 1675 CUMMINS KTA 50 GS8 Stamford -PI 734C 1120 1400 1320 1675 دانلود کاتالوگ
AC 2250 CUMMINS QSK 60 G4 Stamford -PI 734 F 1636 2045 1800 2250 دانلود کاتالوگ
AC 2500 CUMMINS QSK 60 G13 Stamford -LVSI804R 1600 2000 2000 2500 دانلود کاتالوگ
بالا

شرکت بازرگانی پیشرو موتور پارسیان

پارسیان دیزل