در حال به روز رسانی محصولات این مجموعه هستیم برای اطاعات بیشتر و دریافت کاتالوگ تماس بگیرید...

تصویر مدل موتور تیپ موتور ژنراتور PRIME STANDBY دانلود
KW KVA KW KVA
AVP 275 Volvo TAD734GE Mecc Alte -ECO38 1LN/4 220 250 220 275 دانلود کاتالوگ
AVP 350 Volvo TAD1341GE Mecc Alte - ECO 38-3L/4 A 256 320 280 350 دانلود کاتالوگ
AVP 385 Volvo TAD1342GE Mecc Alte - ECO38 3L/4 280 350 308 385 دانلود کاتالوگ
AVP 415 Volvo TAD1343GE Mecc Alte - ECO40 1S/4 304 380 332 415 دانلود کاتالوگ
AVP 450 Volvo TAD1344GE Mecc Alte - ECO40 2S/4 328 410 360 450 دانلود کاتالوگ
AVP 505 Volvo TAD1345GE Mecc Alte - ECO40 3S/4 364 455 404 505 دانلود کاتالوگ
AVP 550 Volvo TAD1641GE Mecc Alte - ECO40 3S/4 400 500 440 550 دانلود کاتالوگ
AVP 655 Volvo TAD1642GE Mecc Alte - ECO40 1,5L/4 476 595 524 655 دانلود کاتالوگ
AVP 700 Volvo TWD1643GE Mecc Alte - ECO40 2L/4 508 636 560 700 دانلود کاتالوگ
بالا

شرکت بازرگانی پیشرو موتور پارسیان

پارسیان دیزل