کوپله فابریک آکسا محصول کشور ترکیه

آکسا (موتور ولوو)
ورود به آکسا (موتور ولوو)

آکسا (موتور ولوو)

آکسا (موتور کامینز)
ورود به آکسا (موتور کامینز)

آکسا (موتور کامینز)

آکسا (موتور پرکینز)
ورود به آکسا (موتور پرکینز)

آکسا (موتور پرکینز)

آکسا (موتور دوسان)
ورود به آکسا (موتور دوسان)

آکسا (موتور دوسان)

بالا