مشخصات محصول

TYPE QST30-G3
STANDBY - KW 800
STANDBY - KVA 1000
PRIME - KW 728
PRIME - KVA 910
بالا